Тестват цифровизация в реални млечни ферми

Технологиите по веригата за производство в млечни ферми

Цифровизация на различни етапи от първичното производство на млечни продукти, по-добро производство на фуражи и фуражни смеси, управление на стопанството и ефективност на ресурсите.

Върху тези проблеми се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Испания от Регионалния клъстер „Иберия“. Това е темата на брой 154 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Европейският млечен сектор усилено се модернизира, а цифровите технологии са все по-важни. Ето защо този експеримент има за цел да цифровизира различните етапи по веригата на доставка на мляко и млечни продукти.

За да се стимулира секторът, така че той бъде по-ефективен и устойчив по отношение на разходите, се използват предимствата на по-малко използваните данни, както и на цифровите технологии. Това обаче изисква интелигентното интегриране на множество източници на данни, модели и анализи, знания и опит.

По-голяма устойчивост на производствените процеси и разработването на механизми, които да подобрят рентабилността на млечните ферми с високи здравни и социални стандарти, е съществена част от този проект. Постиженията му ще бъдат тествани и валидирани в реални стопанства и ще бъдат сравнявани с другите участници.

Активният мониторинг и управление на фермата, както и по-добрите условия за отглеждане на животните с млечно направление води до ефективно използване на природните ресурси. Това допринася за внедряването на иновативни решения в полза на европейския селскостопански сектор.

154 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

https://agri.bg/