Кой е с най-голям шанс за приема по подмярка 4.1.2?

Условията, критериите и документите за кандидатстване до 18 септември

Условията за кандидатстване по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. са публикувани на страницата на земеделското министерство. Нека да припомним най-важните моменти от приема.

ФЗ отвори нов прием по подмярка 4.1.2

Най-много точки се дават на кандидати, които имат регистрирани животновъдни обекти за едри и/или дребни преживни животни, свине или пчели и/или отглеждат култури от сектор „Плодове и зеленчуци“. Максималният брой точки тук е 35.

С предимство са също кандидати, чиито животновъдни обект/обекти и/или минимум 50% от използваните земеделски площи са разположени в планински и необлагодетелствани райони. Максималните точки в този случай е 25.

Следващи по приоритет са кандидати, чиито стопанства са сертифицирани за биологично производство на земеделски продукти и храни. Там максимално точките са 20.

По 10 точки получават проекти с инвестиции и дейности за повишаване на енергийната ефективност в стопанствата и проекти с инвестиции и дейности за иновации в стопанствата.

С по 2 точки се оценяват проекти с включени инвестиции за напояване в рамките на земеделското стопанство, представени от кандидати земеделски стопани, членове на сдружение за напояване, както и проекти с инвестиции за напояване, при които се използва вода от инфраструктура с по-малки загуби и по-висока ефективност при използване на водните ресурси.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 4.1.2 е 9 779 000 лв.

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е 2 444,75 лв., а максималният – 48 895 лв. Максималният размер на общите допустими разходи за проекти за колективни инвестиции е 136 906 лв.

В „Списък на документи, които се подават на етап кандидатстване“ са посочени документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват служебно.

Кандидатстването се извършва единствено чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН 2020. За целта е нужен Квалифициран електронен подпис (КЕП). Цялата кореспонденция се осъществява през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. Ето защо е важно той винаги да има достъп до имейл адреса, който е посочил в профила си в системата.

За кандидатите, които не са регистрирани в Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК), се издава уникален регистрационен номер (УРН) по служебен път, уточняват експертите от ресорното министерство.

https://agri.bg/

Мярка 13: Обнародвани са окончателните ставки и обхват

В Държавен вестник излезе Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

ДФЗ отговаря: Доплащането по мярка 13 е вече направено

Землищата, които попадат в обхвата на подмярка 13.3 (НР3), остават 60, както беше предварително оповестено от Министерството на земеделието. Ставките са същите като тези, които бяха публикувани в края на месец май след одобрение от ЕК.

Вижте целия списък на землищата в НР3 и тези, които отпадат от НР2.

И така, окончателните ставките за райони, засегнати от специфични ограничения (НР3), са следните:

• До 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;
• Над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар;
• Над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“

Приемът на заявления за подпомагане по подмярка 13.3 стартира на 30 април и приключи с края на Кампания 2020 за директни плащания.

Землищата, които бяха изключени от обхвата на други райони с природни ограничения, различни от планинските (НР2), но не попаднаха в обхвата на НР3, са 202. Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в тези землища, ще получават преходна помощ от 25 евро/ха за преходния период, т.е. за следващите две години.