Мярка 13: Обнародвани са окончателните ставки и обхват

В Държавен вестник излезе Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

ДФЗ отговаря: Доплащането по мярка 13 е вече направено

Землищата, които попадат в обхвата на подмярка 13.3 (НР3), остават 60, както беше предварително оповестено от Министерството на земеделието. Ставките са същите като тези, които бяха публикувани в края на месец май след одобрение от ЕК.

Вижте целия списък на землищата в НР3 и тези, които отпадат от НР2.

И така, окончателните ставките за райони, засегнати от специфични ограничения (НР3), са следните:

• До 50 ха – левовата равностойност на 59,15 евро на хектар;
• Над 50 ха до 100 ха – левовата равностойност на 27 евро на хектар;
• Над 100 ха – левовата равностойност на 13 евро на хектар.“

Приемът на заявления за подпомагане по подмярка 13.3 стартира на 30 април и приключи с края на Кампания 2020 за директни плащания.

Землищата, които бяха изключени от обхвата на други райони с природни ограничения, различни от планинските (НР2), но не попаднаха в обхвата на НР3, са 202. Над 3 600 фермери, извършващи земеделска дейност в тези землища, ще получават преходна помощ от 25 евро/ха за преходния период, т.е. за следващите две години.

Please Login to Comment.